Regulamin

Konkursu muzycznego dla dzieci i młodzieży z okazji 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego pt. „Pieśni powstańcze”

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu dla dzieci i młodzieży z okazji 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego pt. „Pieśni powstańcze” (dalej: „Konkurs”) i fundatorem nagród jest Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie, ul. Mysia 2, 00-496 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383006, NIP 7010311774, REGON 142919434 (dalej „Organizator”).
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora oraz Uczestników Konkursu. Warunki uczestnictwa określa wyłącznie Regulamin, a wszelkie dodatkowe materiały mają jedynie charakter informacyjny.
 3. Regulamin będzie dostępny przez czas trwania Konkursu na stronie intranetowej Fundacji PGE.
 4. Celem Konkursu jest edukacja z zakresu historii Polski, propagowanie wiedzy o historii Powstań Śląskich wśród dzieci i młodzieży.  
 5. Konkurs ma charakter patriotyczny, historyczny i edukacyjny.
 6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie Uczestnika przez rodzica lub opiekuna prawnego poprzez formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie www.konkurs.gkpge.pl

II. Uczestnicy Konkursu

 1. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku do 15 roku życia (dalej: „Uczestnik”).
 2. Zgłoszenie pracy konkursowej wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

III. Zadanie konkursowe i warunki uczestnictwa w Konkursie

 1. Zadaniem konkursowym jest nagranie video własnej interpretacji wybranej pieśni/piosenki powstańczej z okresu III Powstania Śląskiego (dalej: praca konkursowa) przez Uczestnika.
 2. Uczestnicy wykonują prace konkursowe następujących kategoriach wiekowych:
  1. od 3 do 7 lat
  2. od 8 do 15 lat.
 3. Prace mogą być przesłane jedynie w formie elektronicznej poprzez formularz na stronie konkurs.gkpge.pl i złożenie wymaganych zgód i oświadczeń.
 4. Każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.
 5. Prace nadesłane do udziału w Konkursie nie będą zwracane przez Organizatora.
 6. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 7. Prace konkursowe muszą stanowić własną interpretację wybranej piosenki/pieśni powstańczej z okresu III Powstania Śląskiego, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, niebędącymi przedmiotem innego konkursu oraz nieobciążone wadami prawnymi lub roszczeniami osób trzecich. Uczestnik powinien być uprawniony do korzystania z wybranej piosenki/pieśni powstańczej z okresu III Powstania Śląskiego, która będą wykonywana w ramach pracy konkursowej.

IV. Kryteria oceny prac konkursowych

 1. Każda praca konkursowa będzie oceniana pod kątem spełniania następujących kryteriów:
  1. zgodność z tematyką Konkursu i jej trafne przedstawienie;
  2. walory estetyczne pracy;
  3. oryginalność wykonania;
  4. czas trwania nagrania nie przekraczający 90 sekund.
 2. Konkurs odbędzie się w okresie od dnia 30.04.2021 r. do 14.05.2021 r., w podziale na:
  1. rozpoczęcie i ogłoszenie Konkursu nastąpi w dniu 30.04.2021 r.
  2. zgłaszanie prac konkursowych poprzez formularz na stronie internetowej konkurs.gkpge.pl – w terminie od dnia 30.04.2021 r. do dnia 14.05 2021 r.,
  3. wstępna kwalifikacja prac przez Organizatora – 17.05.2021 r.,
  4. ocena prac przez Jury Konkursowe, o którym mowa w części V Organizacja Konkursu ust. 5, i wybór zwycięskich prac - 17.05.2021 r. – 24.05.2021 r.,
  5. publikacja wyników Konkursu, wraz ze zwycięskimi pracami – 25.05.2021 r.,
 3. Nagrody zostaną wysłane pocztą (na koszt Organizatora) w terminie do 10 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników. Organizator skontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi zwycięzców w celu uzgodnienia adresu do wysyłki.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania danych Uczestników oraz ich prawnych opiekunów wybranemu podmiotowi, jednak odbywać się to będzie w zakresie niezbędnym do dystrybucji nagród, o których mowa w ust. 3 (w szczególności w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu wskazanego w formularzu zgłoszeniowym lub uzgodnionym jako adres do wysyłki).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu oraz poszczególnych jego etapów, w dowolnym czasie, bez podawania przyczyn. Uczestnicy Konkursu będą powiadamiani o tym fakcie za pomocą następujących środków komunikacyjnych: strona internetowa Fundacji PGE, kanały socialmediowe PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

V. Organizacja Konkursu

 1. Konkurs przebiega w trzech etapach:
  1. I etap – Rejestracja Uczestników i nadesłanie prac
  2. II etap - wstępna kwalifikacja nadesłanych prac przez Organizatora zgodnie z terminami wymienionymi w części IV ust. 2 lit. c. Kryteria Oceny prac konkursowych, jak powyżej.
  3. III etap - wybór zwycięskich prac przez Jury Konkursowe
 2. W I i II etapie, zgłoszenia Uczestników i prace konkursowe przesyłane są za pomocą formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w części IV ust. 2 lit. b. Kryteria Oceny prac konkursowych, jak powyżej. Następnie prace będą wstępnie weryfikowane pod względem zgodności z wymogami konkursowymi.
 3. Etap I Konkursu będzie uznany za zakończony z chwilą zweryfikowania wstępnie przez Organizatora zgłoszeń konkursowych, w terminie do dnia 17.05.2021 r.
 4. Etap II i etap III Konkursu rozpoczyna w dniu 17.05.2021 r. i może potrwać maksymalnie do 24.05.2021 r. – następuje etap wyłaniania zwycięskich prac przez Jury Konkursowe.
 5. Jury Konkursowe, powołane przez Organizatora Konkursu, wyłoni zwycięskie prace spośród nadesłanych prac konkursowych, za które zostaną przyznane nagrody główne w poszczególnych kategoriach wiekowych, a także przyznane zostanie po 5 wyróżnień w każdej kategorii wiekowej, określonej w części III Zadanie konkursowe i warunki uczestnictwa ust. 2.
 6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 25.05.2021 r.
 7.  Informacja o wynikach Konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora oraz poprzez komunikaty i informacje prasowe.
 8. Wyniki ogłoszone przez Organizatora są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.
 9. Prace konkursowe w całości lub w części mogą być publikowane:
  1. na stronie internetowej Organizatora
  2. na stronie internetowej Grupy Kapitałowej PGE oraz w wewnętrznych mediach Grupy Kapitałowej PGE, tj. w intranecie GK PGE, intranetach obszarowych Spółek Grupy Kapitałowej PGE, w innych mediach komunikacji wewnętrznej, funkcjonujących w Grupie Kapitałowej PGE, w czasie trwania Konkursu oraz w terminie do trzech lat od zakończenia Konkursu
  3. w kanałach socialmediowych Grupy Kapitałowej PGE.

VI. Nagrody

 1. Laureaci Konkursu uhonorowani zostaną nagrodami rzeczowymi.
 2. Organizator przewiduje:
  1. po 1 nagrodzie w każdej grupie wiekowej, zgodnie z częścią III Zadanie konkursowe i warunki uczestnictwa w konkursie ust. 2 oraz
  2. przyznanie po 5 wyróżnień w każdej kategorii wiekowej.
 3. Nagrody o których mowa w ust. 2 powyżej zapewnia Organizator Konkursu.
 4. Nagrody, o których mowa w ust. 2, przekazuje Uczestnikom Organizator Konkursu, najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.
 5. Wartość każdej z nagród nie przekroczy 2000 zł brutto.

VII. Prawa autorskie

 1. W przypadku gdy praca konkursowa będzie stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgłaszający Uczestnika do Konkursu oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do utworu i z chwilą jej przekazania udziela nieodpłatnie Organizatorowi nieograniczonej pod względem terytorialnym, niewyłącznej licencji na okres trzech lat od zakończenia Konkursu, a także zezwala na wykonywanie praw zależnych do utworu, na wskazanych poniżej polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, fotograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w tym wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczania w sieciach informatycznych; prawo do wykorzystania utworu w całości lub dowolnie wybranej części; prawo do redakcji, adiustacji, zmiany tytułu;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Intranet oraz Internet.
 2. Zgłaszający ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie majątkowych lub osobistych praw autorskich, w związku z przesłaną Organizatorowi pracą konkursową.
 3. Zgłaszający zobowiązuje się do dostarczenia zgody na bezpłatne rozpowszechnianie wizerunku osób, których wizerunek jest zawarty w pracy konkursowej lub osób uprawnionych do ich reprezentacji, stosownie do treści art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, na czas trwania konkursu oraz przez okres trzech lat licząc od dnia zakończenia Konkursu, w celu jego umieszczania, na stronie intranetowej lub innym „medium” przeznaczonym dla Fundacji PGE lub Grupy Kapitałowej PGE. Brak dostarczenia takiej zgody będzie skutkować wykluczeniem pracy beż możliwości odwołania od tej decyzji.

VIII. Prawa pokrewne

 1. Z chwilą przekazania pracy konkursowej, Uczestnik udziela Organizatorowi Konkursu nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z artystycznego wykonania (zwanego dalej Wykonaniem) na okres 3 lat od dnia zakończenia Konkursu, bez ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Wykonań techniką cyfrową,
  2. w zakresie wprowadzania Wykonań do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy Wykonań;
  3. w zakresie nadawania, reemitowania oraz odtwarzania Wykonań, a także umieszczenia utrwalenia Wykonań na stronie internetowej Organizatora i Grupy Kapitałowej PGE, na koncie Organizatora i Grupy Kapitałowej PGE w mediach społecznościowych (np. Facebooku) oraz w serwisie YouTube.

IX. Inne Postanowienia

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony zgłaszającego lub Uczestnika, w tym w szczególności złamania zasad Regulaminu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu oraz usunąć jego pracę konkursową. Organizator zastrzega, iż w tych okolicznościach nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności wobec takiego zgłaszającego lub Uczestnika za jego wykluczenie z Konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu Konkursu bez podawania przyczyny. Uczestnicy Konkursu będą powiadamiani o tym fakcie za pomocą informacji umieszczonej na stronie internetowej Organizatora.
 3. Zasady przetwarzania danych Uczestników konkursu i ich rodziców/opiekunów prawnych stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu i są opublikowane na stronie internetowej Organizatora Konkursu www.gkpge.pl/fundacja
 4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych .
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w komunikacji z Uczestnikami Konkursu wynikające z przyczyn niezależnych od niego.
 6. Organizator ma prawo w toku realizacji niniejszego Regulaminu posługiwać się podmiotami trzecimi, za których działania i zaniechania odpowiada jak za swoje własne.
 7. We wszystkich sprawach nieuregulowanych Regulaminem decyzje podejmuje Organizator.
 8. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu muzycznego dla dzieci i młodzieży z okazji 100. rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego pt. „Pieśni powstańcze”

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Fundacja PGE z siedzibą w Warszawie (00-496), ul. Mysia 2.
 2. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się Organizatorem pod adresem siedziby wskazanym powyżej.
 3. Cele i podstawy przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców (podstawa z art. 6 ust 1 lit. a RODO).
 4. Cofnięcie zgody. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych i danych swojego dziecka. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa Administrator zaprzestanie przetwarzania danych, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem. Przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie prawnie wiążące. Cofnięcie zgody można zgłosić na adres: Fundacja.PGE@gkpge.pl.
 5. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych i danych swojego dziecka w celu wskazanym powyżej. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane jeżeli będą istnieć ważne, uzasadnione podstawy, nadrzędne wobec Pani/Pana interesów i interesów Pani/Pana dziecka, praw i wolności lub gdy dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz do danych swojego dziecka oraz prawo do otrzymania ich kopii, do sprostowania (poprawiania) danych, do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Pani/Pana dane osobowe i dane Pani/Pana dziecka będą przetwarzane do czasu zakończenia Konkursu lub do czasu wycofania zgody, o ile jej wycofanie będzie miało miejsce przed zakończeniem Konkursu. Cofnięcie zgody oznacza wyłączenie Pracy Konkursowej z Konkursu i wycofanie swojego udziału w Konkursie.
 7. Odbiorcy danych. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane członkom jury konkursowego w celu rozstrzygnięcia konkursu, a także w ramach działań komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej związanej z konkursem oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz administratora danych i którym te dane są powierzane.
 8. Przekazywanie danych poza EOG. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Pani/Pana dziecka co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG). Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Pani/Pana danych poza EOG. Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw wobec, których Komisja Europejska nie stwierdziła zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych zgodnego ze standardami EOG, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Pani/Pana danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może Pani/Pan zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe, ani dane Pani/Pana dziecka nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą wobec Pani/Pana ani Pani/Pana dziecka podejmowane decyzje zautomatyzowane.